Čistírna odpadních vod

Nároky na vodu neustále rostou a rozpory mezi její potřebou a kapacitou vodních zdrojů se pořád zvyšují. Světový den vody připadá na 22. března, kde si připomínáme jak je pro nás a naši zemi voda důležitá. Čistírna odpadních vod, nazývaná taky zkratkou ČOV, je proces ve kterém dochází k čištění odpadních vod.

Vždyť donedávna ani některá velká města neměla svou vlastní čistírnu odpadních vod. Výstavbou čistíren odpadních vod se kvalita povrchových vod postupně zlepšuje. Nejpoužívanější jsou mechanicko-biologické čistírny.  Mechanické čištění slouží pro odstranění nerozpuštěných látek, které tvoří podstatnou část znečištění vod. Mechanické čištění je v čistírně vždy prvním, někdy se používá i jako třetí stupeň. Slouží k čištění průmyslových a odpadních vod ze zemědělské výroby. Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Znečištění mohlo být způsobeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami.

Zákon o vodách říká, že za odpadní vody se považují vody, použité v sídlištích, obcích, domech, v závodech, ve zdravotnických zařízeních, pokud po použití mají změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Druhy odpadních vod máme, splaškové (domácnosti), městské, průmyslové, zemědělské a dešťové (vznikají srážkami, které jsou odváděny kanalizací do recipientu).

Čistírna odpadních vod probíhá jako předčištění, její fáze dočištění probíhá v tzv. recipientu. Samozřejmě jsou budovány i další objekty na likvidaci kalů, jako jsou kalová a plynová hospodářství. Vypouštění odpadních vod je řízeno zákony České republiky.